cjx1接触器 | 环宇电气-凯时网页

cjx1接触器

c j x 1系列交流接触器适用于交流5 0 h z或6 0 h z,电压至6 6 0 v、电流至4 7 5 a的电力线路中,供远距离频繁起动和控制电动机及接通与分断电路。经加装机械联锁机构后组成c j x 1系列可逆接触器,可控制电动机的起动、停止及反转,性能等同于3 t b、3 t f。

本产品符合g b 1 4 0 4 8 . 4、i e c 6 0 9 4 7 - 4 - 1等标准。

产品参数 ——

样本下载 ——

cjx1系列接触器样本.pdf

资料下载 ——

cjx1-09-12(cqc2012010304575505),证书,2021.03.16.pdf
cjx1-09-12,报告,3c(新申请),2012.09.14-2.pdf
cjx1-09cjx1-12-2020980304000519cqc2012010304575505-自我声明.2021.03.27.pdf
cjx1-16-22(cqc2012010304575502),证书,2021.03.16.pdf
cjx1-16-22,报告,3c(新申请),2012.09.14-1.pdf
cjx1-16cjx1-22-2020980304000520cqc2012010304575502-自我声明.2021.03.27.pdf
cjx1-32(cqc2012010304575504),证书,2021.03.16.pdf
cjx1-32,报告,3c(新申请),2012.09.14-1.pdf
cjx1-32-2020980304000521cqc2012010304575504-自我声明.2021.03.27.pdf
cjx1-45-63(cqc2012010304575495),证书,2021.03.16.pdf
cjx1-45cjx1-63-2020980304000522cqc2012010304575495-自我声明.2021.03.27.pdf
cjx1-45.63,报告,3c(新申请),2012.09.24-1.pdf
cjx1-75-85(cqc2012010304575510),证书,2021.03.16.pdf
cjx1-75-85,报告,3c(新申请),2012.09.24-1.pdf
cjx1-75cjx1-85-2020980304000523cqc2012010304575510-自我声明.2021.03.27.pdf
cjx1-110-140(cqc2012010304575494),证书,2021.03.16.pdf
cjx1-110-140,报告,3c(新申请),2012.09.13-1.pdf
cjx1-110cjx1-140-2020980304000524cqc2012010304575494-自我声明.2021.03.27.pdf
cjx1-170-205(cqc2012010304575493),证书,2021.03.16.pdf
cjx1-170-205,报告,3c(新申请),2012.09.14-1.pdf
cjx1-170,cjx1-205-2020980304000525cqc2012010304575493-自我声明.2021.03.27.pdf
cjx1-250-300(cqc2012010304575509),证书,2021.03.16.pdf
cjx1-250-300,报告,3c(新申请),2012.09.24-1.pdf
cjx1-250,cjx1-300-2020980304000526cqc2012010304575509-自我声明.2021.03.27.pdf
cjx1-400-475(cqc2012010304575506),证书,2021.03.16.pdf
cjx1-400-475,报告,3c(新申请),2012.09.14-1.pdf
cjx1-400,cjx1-475-2020980304000527cqc2012010304575506-自我声明.2021.03.27.pdf

视频下载 ——